Back to top
Изберете вашата валута
Любовта е ключът!
Количка - 0 лв.

Вие нямате продукти във Вашата количка.

Facebook
Google Plus

Условия за ползване

Тези Условия за ползване регламентират взаимоотношенията между продавачa "Розалия Меджикъл" ООД и лицата ползващи уебсайта и онлайн магазина rozalyamagical.com. С натискането на който и да е бутон, обект, изображение, линк или приложение, находящи се на уебсайта rozalyamagical.com, с изключение на линка сочещ към тези Условия за ползване, потребителя изрично и безусловно се съгласява с описаните по-долу Условия за ползване на уебсайта и онлайн магазина rozalyamagical.com. Настоящите Условия за ползване са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

1. Дефиниции и термини

При тълкуването и прилагане на настоящите Условия за ползване, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

"Продавач" - означава търговеца "Розалия Меджикъл" ООД, който продава свои стоки чрез уебсайта и онлайн магазина rozalyamagical.com. Продавачът е този, с който Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в онлайн магазин.

"Розалия Меджикъл" ООД - означава търговското дружество, със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, ж.к, Младост 1, бл.49Б, бх.1, ет.5 и ЕИК 202936765

"Потребител" - означава дееспособно физическо лице или юридическо лице, което се е съгласило с настоящите Условия за ползване и се е регистрирало в сайта rozalyamagical.com във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез онлайн магазина стоки.

''Уебсайт, Онлайн магазин'' - означава Интернет сайтът rozalyamagical.com, който служи като виртуален магазин за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между Продавач и Потребител за покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

"Договор за продажба'' - сключеният от разстояние чрез настоящия онлайн магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

"Потребителски профил" - обособена част от rozalyamagical.com, съдържаща информация за Потребитела, предоставена от Потребитела при регистрацията му и съхранявана от rozalyamagical.com, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола.

"Потребителско име" - избран от Потребителя имейл (e-mail) адрес, посредством които той се индивидуализира в rozalyamagical.com.

"Парола" - избран от Потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в rozalyamagical.com стоки и услуги.

"ЗЗЛД" - означава Закон за защита на личните данни.

''ЗПУ' - означава Закон за пощенските услуги.

''ЗЗП'' - означава Закон за защита на потребителите.

"Лични данни" - означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД.

"Наложен платеж" - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.

"Случайно събитие" - означава непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

"Злоумишлени действия" - означава действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
2. Регистрация

Разглеждането на уебсайта rozalyamagical.com е напълно свободно и достъпно от цял свят. Регистрацията е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима само при пазаруване от уебсайта. Уебсайта може да бъде разглеждан свободно без регистрация.

За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационния формуляр. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка.

При регистрация е необходимо е да въведете име и фамилия, валиден имейл (e-mail) адрес и парола. При поръчка на продукт трябва да добавите и телефон за връзка и адрес за доставка. Имате възможност да изберете опция абонамент за бюлетин (новини по имейл). С въвеждането на тази информация Потребителя създава Потребителски профил с уникално Потребителско име и Парола.

Потребителския профил дава възможност на Потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на продукти (артикули) от онлайн магазина, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин, да добавя и премахва продукти от своя списък с желания и др.

За целите на използване на уебсайта, потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма.

В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, "Розалия Меджикъл" ООД не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя невярна, неточна, неактуална или непълна информация.
3. Защита на личните данни

"Розалия Mеджикъл" ООД е регистриран администратор на лични данни, вписан в регистъра на Комисия за защита на личните данни с идентификационен номер 412276. Контрол върху дейността, свързана със събиране, обработване и предоставяне на лични данни, упражнява следният държавен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2      
Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg


"Розалия Меджикъл" ООД полага грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Условия за ползване, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или Злоумишлени действия на трети лица.

Ние се ангажираме да гарантираме, че информацията ви е сигурна. За да се предотврати неоторизиран достъп или разкриване на информация, ние въведохме подходящи физически, електронни и управленски процедури, за да предпазим информацията, която събираме онлайн. Защитаваме Вашите лични данни, които предоставяте при посещение в Уебсайта чрез SSL сертификат и висококачествено криптирано шифроване с 128 битови ключове, което гарантира безопасността на Вашите лични данни.

"Розалия Меджикъл" ООД съхранявана, ползва и обработва Лични данни на Потребителя единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни който гласи: обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане.

С приемането на настоящите Условия за ползване Потребителя дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Розалия Меджикъл“ ООД и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока.

Използвайки Уебсайта, Потребителят декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват и за целите, за които ще бъдат използвани те. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп, корекция, изменение или изтриване на личните си данни.

Уебсайтa rozalyamagical.com може да съдържа връзки към уебсайтове, поддържани от трети страни, чиято информация и практики за защита на личните данни се различават от нашите. Не носим отговорност за прилаганите практики за управление на информацията или защитата на личните данни от тези трети страни. Насърчаваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на уебсайтовете на всички трети страни преди да използвате съответните уебсайтове или преди да предоставяте лични данни или друга информация на или посредством тези уебсайтове.

"Розалия Mеджикъл" ООД не продава, не отдава под наем и не търгува с Вашите лични данни."Розалия Mеджикъл" ООД може да споделя Вашите лични данни само със: собственици на "Розалия Mеджикъл" ООД, за да се даде възможност за осъществяване на комуникация във връзка с консултации за продукти, поръчки и допълнителна информация за поръчваните от Вас продукти от уебсайта rozalyamagical.com. Може да споделим Вашите лични данни и с държавни органи или други трети страни, ако това се изисква от закона или целесъобразно е необходимо за защита на правата, собствеността и сигурността на трети лица или на нашата фирма.

Розалия Меджикъл“ ООД уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
4. Цени

Посочени на уебсайта цени са в Български Лева с включен ДДС.

"Розалия Mеджикъл" ООД си запазва правото да променя цените на стоките по всяко време.

Указаните в Уебсайта цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка, която е посочена отделно.

Цените на стоките в Уебсайта могат да бъдат показани и в евро (EUR) след натискане на съответния бутон за смяна на валутата, като цените автоматично се преизчисляват от Български Лева в Евро по официалния курс на БНБ.
5. Поръчка на стока

Поръчки могат да правят само регистрирани потребители приели Условията за ползване.

За да се направи поръчка до онлайн магазина, Потребителят трябва да посочи: валиден имейл (e-mail) адрес , вярно попълнени данни за контакт– две имена и телефонен номер, вярно попълнен адрес за доставка на стоката и адрес за плащане.

След избор на даден продукт и натискане на бутона "Добави в количката" продуктът се добавя в количката.

Поръчката се заявява до електронния магазин чрез натискане на бутона "Поръчай"- намиращ се под Преглед на поръчката, който бутон се появява, след като първо сте натиснали бутона "Продължи към разплащане" в количката и сте попълнили формата за поръчка.

По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При заявена поръчка от страна на Потребителя и потвърждаване на поръчката от страна на Продавача, Потребителят влиза в договорни отношения със "Розалия Mеджикъл" ООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Условия за ползване.

При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. В потвърждението по имейл се посочва поръчаната стока, номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката, адресите за доставка и разплащане, начинът на плащане и начина на доставка, както и цената на стоката и доставката. Потвърждение по телефон се извършва само ако е необходима допълнителна информация или уточнение относно поръчката.

Поръчки в онлайн магазина се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или липсващи такива, се анулират, ако Прoдавачът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. Такива поръчки получават статус Отхвърлена, поради невъзможност да бъдат изпълнени.

Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.

Отказ на поръчка може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в Уебсайта имейл адрес info@rozalyamagical.com. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена, с които е регистриран в сайта, имейл адреса (електронната поща), с който е регистриран в сайта и цената на поръчката.
6. Договор за продажба

"Розалия Mеджикъл" ООД, предоставя за ползване на потребителите Уебсайта си rozalyamagical.com за онлайн пазаруване, при условията на договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 49 от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.

Договорът за продажби от разстояние е различен от настоящите общи условия, като при закупуване на стоки и или услуги, използвайки Уебсайта rozalyamagical.com, Потребителят се съгласява както с настоящите Условия за ползване, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба от разстояние по смисъла на чл. 49 от Закона за защита на потребителите.

Договорът за продажба от разстояние между Продавача и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на "Розалия Mеджикъл" ООД.
7. Доставка на поръчана стока

След като постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на онлайн магазина rozalyamagical.com уведомява Потребителя с имейл (E-mail) за успешно приетата поръчка.

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер.

Доставка се прави само на успешно приети поръчки. При опаковане и предаване на поръчаната стока на куриер, потребителят се уведомява по имейл (E-mail) че стоката е предадена на куриер за доставка до съответния, посочен от Потребителя адрес. В имейла ще получите и линк за проверка на статуса на поръчката.

Във Вашия Потребителски профил ще получите подробна информация за вашата поръчка и възможност, чрез проследяващ номер да следите местонахождението на поръчаната от Вас стока.

Доставки на територията на Република България:

Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.

Доставка се извършва с куриерска фирма "Еконт Експрес" ООД, като обичайните часове за доставка са между 9:00 и 18:00 часа от понеделник до петък и между 9:00 и 13:00 часа в събота

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки е в рамките от 24 часа до 4 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Възможно е забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно.

"Розалия Mеджикъл" ООД не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от "Розалия Mеджикъл" ООД обстоятелства.

Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на "Еконт Експрес" ООД в съответния град.

При предаване на доставката, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на "Еконт Експрес" ООД, да получи стоката, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

"Розалия Mеджикъл" ООД си запазва правото да променя куриерската фирма, извършваща доставката, без да е длъжна да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

Цената на една доставката е на стойност от 6 (шест) лева. за цялата страна, и независи от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката.

Безплатна доставка се извършва при поръчка на стойност над 150 лева.

Доставки в чужбина:

"Розалия Mеджикъл" ООД извършва доставка на свои продукти до всяка точка на Света. Доставката се извършва от куриерска фирма, избрана от Продавача според обстоятелствата. Срокът и цената на доставка варират в зависимост от начина на доставка и местонахождението на държавата до която се изпраща доставката.
8. Начини на плащане

Заплащането на поръчана от онлайн магазина се извършва по един от следните начини:

Наложен платеж - плащане в брой на куриера при доставката.

При плащане с “наложен платеж” при доставката купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена и цената на доставка. Купувачът предава на куриера общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване, който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът упълномощава куриера да предаде от негово име на "Розалия Mеджикъл" ООД сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

Банков превод – плащане по банков път

При плащане с банков превод е необходимо да посетите най – удобния за вас клон на която и да е банка и да преведете съответната дължима сума по банковата сметка на Розалия Меджикъл ООД.

Първа инвестиционна банка АД

IBAN (сметка в лева): BG79FINV91501016281769

BIC кода на банката е: FINVBGSF

В полето "Основание за плащане" ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да попълните номера на поръчката, който се генерира след приключването на поръчката. Без попълнен номер на поръчка е възможно поръчката да не бъде активирана, тъй като няма да знаем за какво е плащането.

PayPal – онлайн разплащане

При плащане чрез PayPal след избиране на начин на плащане PayPal и потвърждаване на поръчката, системата автоматично ще ви пренасочи към страницата на PayPal за да потвърдите плащането. След успешно извършване на плащането ще получите съответно имейл за това.

Изпращането на поръчаната стока при избран начин на плащане чрез банков превод или PayPal, се извършва след като съответния банков превод или онлайн разплащане чрез PayPal бъдат потвърдени.

Заплащането на поръчана стока може да се направи от всяка точка на Света. Някой от методи за плащане може да не са активни в определени държави.

Потребителя по смисъла на Закона за защита на потребителите, се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.

За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в онлайн магазина към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя динамично.

9. Рекламация и отказ от договор

Потребителят има право на рекламация или отказ от договор и връщане на закупената от онлайн магазина стока в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоката на адреса за доставка.

Потребителят има право на рекламация, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

- доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителят и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

- производствени дефекти на стоката;

- повреда на стоката при транспортирането.

При получаване на пратката, проверете съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка и за дефекти и повреди.

При констатирани нарушения във външния вид на стоката в следствие на транспорт се обърнете към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката при транспортиране.

Когато Потребителя желае да направи рекламация, трябва да я заяви пред "Розалия Mеджикъл" ООД на имейл адрес info@rozalyamagical.com, и едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на стоката на адреса за доставка.

При рекламация Потребителят може да избере подмяна на артикул за същия без дефекти или може да Ви предложим замяна на артикула с друг артикул. Ако при замяната новия артикул е по-евтин от платения артикул, Продавача връща на Потребителя разликата в цената. Ако новият артикул е по-скъп Потребителя доплаща разликата в цената.

Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия: запазен добър търговски вид и не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл.55, има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП, като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаването й. При отказа Потребител трябва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до имейл адрес: info@rozalyamagical.com и да върне стоката с ненарушена цялост.

При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата стока по посочена от него банкова сметка в срок от 14 (четиринадесет) дни след връщането на стоката. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаването й, отказът от договора е невалиден и заплатената сума не се възстановява.

При рекламация или при отказ от договор всички преки разходи по връщането на стоката в т.ч. транспортните, са изцяло за сметка на потребителя. До момента на предаването на стоката от потребителя на "Розалия Mеджикъл" ООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.
10. Авторски права

Всички права са запазени. Цялата информация, публикувана в сайта rozalyamagical.com, включително текстове, изображения, материали, снимки на продуктите и техните описания е собственост на "Розалия Mеджикъл" ООД. Всяко нерегламентирано използване на тази информация е в разрез с Закон за авторското право и сродните му права и води до наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Онлайн магазина дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин www.rozalyamagical.com.
11. Други разпоредби

"Розалия Mеджикъл" ООД полага грижа информацията в онлайн магазина да се поддържа винаги вярна, точна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

"Розалия Mеджикъл" ООД не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на "Розалия Mеджикъл" ООД.

"Розалия Mеджикъл" ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством rozalyamagical.com.

"Розалия Mеджикъл" ООД не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.

"Розалия Mеджикъл" ООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият сайт.

"Розалия Mеджикъл" ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Условия за ползване по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.

"Розалия Mеджикъл" ООД има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки, начините на плащане и каквато и да било друга информация, публикувана на Уебсайта без предварително уведомление до Потребителя. При всички случаи промените имат действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Продавача поръчки.

Всеки Потребител може да осъществи връзка с "Розалия Mеджикъл" ООД, за да задава въпроси, да прави предложения и да получава информация на имейл адресите и телефоните посочени в Уебсайта и през контактната форма на страница „контакти“.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.